சுகாதாரத்திற்கு தீங்கில்லாத பொருற்களையே  பரீட்சித்து பார்த்து நாங்கள் வழக்குகிறோம்..
மேலும் விளம்பரங்களை பார்த்து ஏமாறாமல் குழந்தைகள் உற்பட நீங்களும் விழித்துக்கொள்ளுங்கள்..